Höörs kommun vill bygga radhus eller kedjehus i Sätofta, något som tre fastighetsägare i området motsatt sig.

Höörs kommun vill bygga radhus eller kedjehus i Sätofta, något som tre fastighetsägare i området motsatt sig. Arkivfoto: Anja Degerholm

Fastighetsägare får inte gehör för klagomål om förtätning

Höörs kommun vill bygga radhus eller kedjehus i Sätofta

SÄTOFTA.

Höörs kommun vill förtäta i Sätofta genom att bygga radhus eller kedjehus. Tre fastighetsägare överklagade beslutet, som togs förra hösten, men får inte gehör för sina argument i mark- och miljödomstolen.

Av
Anja Degerholm

Fastighetsägarna yrkade på att detaljplanen för Sätofta 9:160 skulle upphävas. Tidigare detaljplan medgav enbart friliggande bebyggelse. En förtätning skulle enligt de tre fastighetsägarna innebära att "på landet"-atmosfären försvann, en ökad trafik som i sin tur skulle leda till framkomlighetsproblem och mer buller samt att värdet på deras fastigheter skulle sjunka.

Ärendet har tidigare varit ute på samråd och granskning innan beslut togs i kommunstyrelsen i november 2018. Enligt Höörs kommun kan den nya planen "bidra till att förstärka integrationen om utbyggnaden rymmer flera bostadstyper och upplåtelseformer".

Mark- och miljödomstolen avslår fastighetsägarnas överklagan. Domstolen konstaterar att kommunen har handlagt planärendet på ett korrekt sätt och gjort en riktig bedömning i avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen. Förändringarna skulle inte innebära någon "betydande olägenhet" för fastighetsägarna.

Publicerad 04 November 2019 11:11