Foto: Adobe Stock/Massimo Cavallo

Hörby kommun får bakläxa om vindkraftsbeslut

Länsstyrelsen skickar tillbaka beslutet till bygg- och miljönämnden

Av
Anja Degerholm

HÖRBY. Den 13 december 2018 beslutade bygg- och miljönämnden i Hörby att ge bygglov för vindkraftverk på fastigheten Norrto 14:3. Beslutet överklagades av flera fastighetsägare i området. Nu upphäver Länsstyrelsen Skåne nämndens beslut och skickar tillbaka ärendet för ny handläggning. Orsaken till beslutet är att det i ansökningshandlingarna står att vindkraftverket ska placeras "inom område med extensivt brukad jordbruksmark".

Mark- och miljödomstolen (MÖD) har tidigare prövat frågan om vindkraftverk på jordbruksmark och där framhålls bland annat att brukningsvärd jordbruksmark ska tas i anspråk "endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen". I beslutet från bygg- och miljönämnden saknas, enligt länsstyrelsen, en analys om det aktuella vindkraftverkets placering och eventuella alternativa lokaliseringar. Myndigheten sammanfattar det med att det är svårt att ta ställning till nämndens motivering när det inte finns någon. Kommunen får därför bakläxa och ska återkomma med vilka argument som ligger till grund för beslutet.

Publicerad 07 March 2019 06:00