Foto: Mostphotos.com

Insänt: "Inga goda skäl för att avveckla små landsbygdsskolor"

INSÄNT. Tack vara den tekniska utvecklingen har det aldrig varit lättare att verka och bo på landsbygden. Men en förutsättning är tillgång till livsmedelsbutik, fiber, kommunikationer och skola, där skolan är en nyckelaktör.

Bristande kunskap om vad som händer vid skolnedläggningar föranleder politiker och tjänstemän att göra som andra gör. Alltför många tror att man kan effektivisera och förbättra sin skolverksamhet genom att lägga ned sina minsta skolor. Skälen för nedläggning är ekonomiska i jakt på kortsiktiga besparingar, medan kunskapen om vad som händer på längre sikt är bristfällig eller förbisedd.

Det är en utmaning för alla skolar, oavsett storlek, att rekrytera behöriga lärare. Att det skulle vara särskilt svårt att rekrytera lärare till små skolor finns inga kända belägg för. Brist på arbetstillfällen på landsbygden talar för en säkrare tillgång på personal till de arbetstillfällen som finns i bygdeskolan.

Både svenska och internationella studier visare att barn från små skolor presterar minst lika bra som kamraterna i större skolor. Dom tenderar att klara sig bättre i fortsatta studier och tjänar bättre.

Små skolor har svårt att klara sig i en skolpengsfinansierad värld och är beroende av extra medel från kommunen. Lägre elevhälsokostnader, mindre resande och en högre livskvalitet syns förstås inte i balansräkningen. Inte heller de långsiktiga effekterna av att behålla skolan.

Det finns inga goda skäl för att avveckla våra små landsbygdsskolor. Det spelar ingen roll om man lutar sig mot ekonomiska argument eller kvalitetsaspekter. Slutsatsen blir densamma: Att satsa på välfinansierade och välutvecklade små skolor är den mest kostnadseffektiva regionalpolitiska åtgärd som en kommun kan ägna sig åt.

Patrik Karlsson, för Centerpartiets fullmäktigegrupp i Hörby

Publicerad 18 December 2018 11:15