Lokalpolisområdeschefen Anna-Karin Boije och kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) vid undertecknandet. På bild även kommunpolis Malin Sjöblom och Lars-Göran Ritmer (M), 1:e vice ordförande i KS.

Lokalpolisområdeschefen Anna-Karin Boije och kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) vid undertecknandet. På bild även kommunpolis Malin Sjöblom och Lars-Göran Ritmer (M), 1:e vice ordförande i KS. Foto: Hussein Nassar

Hundar och avloppsprover två insatser mot drogerna

Nu har årets medborgarlöften i Hörby undertecknats

HÖRBY.

Polisen och Hörby kommun har nu undertecknat årets medborgarlöften. Bland annat utlovas insatser för att upptäcka narkotikamissbruk hos unga, riktade trafikkontroller och snabb sanering av klotter.

– Bekämpningen av narkotika är prio ett. Vi vill till exempel sätta in narkotikahundar på skolorna och att det ska tas prover av avloppsvattnet för att se om det faktiskt används droger, säger Cecilia Bladh in Zito (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Enligt det så kallade Öckeröprojektet, som varje hösttermin gör en enkätundersökning bland högstadieeleverna, har användningen av alkohol och narkotika ökat och krupit ner i åldrarna. Ett av löftena är därför att fortsätta med Öckeröprojektet. Ett annat är att polisen ska utföra minst sex riktade insatser för att upptäcka minst 15 fall av narkotikamissbruk bland unga. Målet är att tidigt kunna sätta in vård- och stödinsatser.

Det finns också ett samband mellan användningen av tobak och droger, därför ska det även göras insatser mot otillåten tobaksförsäljning till exempel så att det inte säljs till minderåriga.

Trafiken är ett återkommande ämne i polisens trygghetsmätningar och brottsstatistiken visar också att trafikbrotten ökar i Hörby kommun. För att trafikmiljön ska bli tryggare lovar polisen att utföra minst sex riktade trafikkontroller med fokus på hastighetsöverträdelser, trafikbeteende och nykterhet. I den mån det går ska kontrollerna göras på olycksdrabbade vägar eller där medborgarna upplever att det är problem.

Det ska även genomföras minst två trygghetsdialoger under året. Polisen ska också delta i någon av de byavandringarna som kommunen gör varje år.

– Det ger medborgarna möjlighet att prata med både oss politiker och polisen. Kommunen och polisen har ett väldigt gott samarbete, säger Cecilia Bladh in Zito.

Resultaten från den senaste trygghetsmätningen, som kom innan jul, visar att den upplevda tryggheten har ökat något bland Hörbyborna och att utsattheten för brott ligger på en låg nivå.

– Vi börjar se ett tryggare Hörby och det är ett steg i rätt riktning, säger Cecilia Bladh in Zito.

Medborgarlöftena gäller från undertecknande, den 8 maj 2019, till den 30 april 2020. Uppföljning ska ske kvartalsvis.

Årets medborgarlöften

Polisen i lokalpolisområde Eslöv och Hörby kommun lovar att genomföra följande åtgärder för att verka för en trygg, säker och en för alla samhällsgrupper jämlik och trivsam miljö att bo och vistas i.

Polisen tillsammans med kommunen, eller på var sitt håll, kommer att genomföra minst två trygghetsdialoger i Hörby kommun under 2019 med syfte att öka tryggheten för de som bor och vistas i kommunen

Polisen och kommunen kommer att ha minst fyra riktade utbildningsinsatser för ökad trygghet och/eller ökad kunskap i vad som är brottsförebyggande och trygghetsskapande inom utbildningsämnet.

Polisen kommer att utföra minst sex riktade narkotikainsatser i kommunen under 2019 samt finnas i miljön där unga vistas för att i minst 15 fall upptäcka narkotikamissbruk hos unga individer.

Polisen kommer att ha minst sex riktade trafikkontroller med fokus på hastighetsöverträdelser, trafikbeteende och nykterhet. Kontrollplatserna ska, i den mån det går, styras av tips, önskemål och underrättelser från medborgarna samt på platser som är olycksdrabbade.

Kommunen ska fortsätta arbeta med Öckeröprojektet för att minska drog- och alkoholanvändning hos unga.

Polisen och kommunen ska arbeta förebyggande mot tobaksanvändning hos unga.

Kommunen ska omedelbart åtgärda skadegörelse och klotter samt nedskräpning på kommunal fastighet och mark.

Vid genomförande av byavandringar skall även trygghet beaktas. Vid minst en av byavandringarna ska polisen delta.

Publicerad 26 May 2019 00:00