Det var nog många som trodde att kampen mot kaolinbrytningen var över när Mark- och miljööverdomstolen sa nej till planerna. Men nu kommer beskedet att Svenska kaolin kanske vill få det prövat i Högsta domstolen. Här är företagets vd Lars Alm före domstolsförhandlingarna som, hölls på Hotel Öresund i Landskrona i slutet av januari. I förgrunden advokat Anders Linnerborg vid Setterwalls advokatbyrå.

Det var nog många som trodde att kampen mot kaolinbrytningen var över när Mark- och miljööverdomstolen sa nej till planerna. Men nu kommer beskedet att Svenska kaolin kanske vill få det prövat i Högsta domstolen. Här är företagets vd Lars Alm före domstolsförhandlingarna som, hölls på Hotel Öresund i Landskrona i slutet av januari. I förgrunden advokat Anders Linnerborg vid Setterwalls advokatbyrå. Foto: Jonas Lundin/Arkiv

Svenska kaolin ”tittar på” överklagan

Har begärt förlängd tid för inlämning

SVALÖV/BILLINGE. Mark- och miljööverdomstolen sa nej till Svenska kaolins ansökan om miljötillstånd för kaolinbrytning på Billinge fälad. Först var beskedet från företaget att de sannolikhet inte skulle gå vidare. Men nu tyder en del på att företaget kanske ändå ansöker om prövningstillstånd i Högsta domstolen.

Av
Jonas Lundin

– Vi har ansökt om förlängd tid och så ska vi se om vi kan komma in med en skrivelse, säger Lars Alm, vd för Svenska kaolin.

– Det finns vissa saker i domen av principiell betydelse som vi kanske skulle vilja få prövade.

Det var i slutet på april som domen kom från Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt: nej till miljötillstånd för kaolinbrytning på Billinge fälad. Då var beskedet från Svenska kaolins vd Lars Alm att företaget sannolikt inte skulle överklaga domen till högre instans.

– Det var det första. Sedan har vi grundligare läst igenom domen med våra juridiska rådgivare. Vi har inte kommit med någon inlaga än men vi har köpt oss tid för att kunna komma med en inlaga, säger Lars Alm.

Deadline för att lämna in prövningstillstånd för överklagan är den 20 juni.

En ansökan om prövningstillstånd till HD är på gång med andra ord?

– Vi tittar på det.

Svalövs kommunstyrelseordförande Fredrik Jönsson (C), liksom många andra, trodde att det inte skulle bli en fortsättning i det segdragna ärendet, efter Mark- och miljööverdomstolens dom i slutet av april.

– Vi tyckte att det var så pass många punkter i domen. Det var inte bara en sak, utan fyra, fem olika saker som rätten som rätten fann var till nackdel för den sökande, säger Fredrik Jönsson (C).

Därför sade domstolen nej

Därför sade domstolen nej

Därför sade domstolen nej

Därför sade domstolen nej

Mark- och miljööverdomstolen angav flera skäl till att avslå miljötillstånd för brytning. Bland dessa finns:

- Bristfällig miljökonsekvensbeskrivning. Framför allt är det påverkan på grundvattennivåerna som domstolen hade velat se närmare utredda. Dock är inte miljökonsekvensbeskrivningen så svag att den hindrar att tillståndet prövas, vilket ju nu gjorts.

- Närheten till Natura 2000-område. Alldeles bredvid det tänka brytningsområdet finns området Jällabjär som både är naturreservat och, mer betydelsefullt, Natura 2000-område. Om det finns risk för att ett Natura 2000-område påverkas av en verksamhet, så krävs ett särskilt tillstånd för verksamheten, Natura 2000-tillstånd. Ett sådant får endast ges om det är säkert att inte livsmiljöer i området kan skadas. Det är det inte i det här fallet menar domstolen, framför allt är det ändrade grundvattenförhållanden som kan påverka sällsynta naturtyper som alkärr, stagghedar och fuktängar.

-Påverkan på grundvattnet. Det är för stor osäkerhet om hur brytningen skulle påverka grundvattnet, menar domstolen. Både under brytningen och när den upphört. Att bolaget tar på sig att ha ett eget kontrollprogram räcker inte.

-Buller. Det skulle visserligen gå att hindra buller i Natura 2000-området Jällabjär, en av Skånes tystaste miljöer, med en ”mycket hög” bullervall, menar domstolen. Men en sådan skulle ta fem månader att bygga, och transporterna till och från brytningen i sig skulle medföra buller.

- Utsläpp av fosfor. Svenska kaolin vill släppa ut sitt processvatten från brytning och anrikning i Rönne å. Det skulle innehålla fosfor, och det är redan för mycket fosfor i åvattnet jämfört med miljökvalitetsnormen konstaterar domstolen.

- Utsläpp av halloysit. Lermineralet halloysit förekommer ofta uppblandat med kaolin. Det liknar asbest genom att det bildar fiber, som dock är mycket mindre än de i asbest, i nanopartikelstorlek. De kan vara skadliga både för människa och natur. En ny undersökning som lämnats in till domstolen visar att det är mer halloysit i kaolinet än vad man först trott. Svenska kaolin har inte undersökt konsekvenserna av utsläpp tillräckligt, och därför bör en försiktighetsprincip tillämpas menar domstolen.

Publicerad 15 May 2019 13:30