Jörgen Ekman (L) är ordförande för barn- och utbildningsnämnden.

Jörgen Ekman (L) är ordförande för barn- och utbildningsnämnden. Arkivfoto: Anja Degerholm

"Nattis" stänger i juli och vid storhelger: "Behovet minst då"

En av fyra besparingar som BUN ska göra inför 2020

HÖÖR.

Sommarstängt på "nattis" och årskursblandad undervisning för mindre årskullar. Det är några av åtgärderna som ska få barn- och utbildningsnämndens budget i balans.

Vid nämndens senaste möte beslutades om fyra besparingsåtgärder och tre av dessa ska sättas i verket redan inför höstterminen 2019 för att få effekt år 2020.

Den åtgärd som väntas spara mest pengar, 635 000 kronor, är att minska lokalkostnaderna per barn/elev i förskola och skola.

– Det handlar om att tjänstemännen sett över vilka lokaler som inte används, så det ska inte påverka verksamheten negativt, säger Jörgen Ekman (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Årskursblandad undervisning för elever i F-6 ska spara nästan lika mycket. Om detta kommer att genomföras i praktiken är dock inte klart.

– Själva besparingen innebär en reducering av skolpengen, sedan är det upp till varje rektor hur man sköter sin budget. Det behöver nödvändigtvis inte innebära årskursblandad undervisning utan det kan bli besparingar på annat, säger Jörgen Ekman.

Enligt statistik från juli förra året var det i snitt två barn per dag som utnyttjade verksamheten

Nämnden beslutade även att säga upp och samordna avtal för digitala kvalitetssystem och enkätverktyg. Öppettiderna på kommunens förskola som erbjuder omsorg på obekväma arbetstider, Holken på Holma förskola, ska också minskas. Det innebär att "nattis" kommer att hålla stängt under juli månad och under storhelgerna från och med nästa år.

– Enligt statistik från juli förra året var det i snitt två barn per dag som utnyttjade verksamheten. Det är därför vi har valt just juli och storhelgerna eftersom behovet är mindre under de perioderna, säger Jörgen Ekman.

Per-Olov Henriksson (S) lämnade in två skriftliga reservationer. Han skriver att det med tanke på kommunens överskott på drygt 20 miljoner kronor inte är motiverat att göra ytterligare neddragningar inom förskola och skola. Minskade öppettider på nattis är enligt Henriksson en orättvis besparing där vissa barn/elever och föräldrar får betydligt sämre villkor. Han motsätter sig även samordnad undervisning eftersom detta drabbar små skolor som de i Tjörnarp och Munkarp, trots att det nya styret säger att man ska värna om byskolorna.

Även MP och V ställde sig bakom Per-Olov Henrikssons reservation. Rolf Streijffert (SD) yrkade på att förslaget om minskade öppettider i omsorg för obekväm arbetstid skulle avslås och fick medhåll av MP och V.

Budgeten för 2020 beslutas av kommunfullmäktige den 19 juni. Därför är det inte klart hur mycket pengar barn- och utbildningsnämnden har att röra sig med nästa år. I teorin innebär det att vissa av besparingarna kan återkallas, men det är inte något som Jörgen Ekman vågar lova kan hända i praktiken.

– Kommunens bokslut för 2019 visade på ett positivt resultat, men jag tror inte vi kan förvänta oss ljusare tider framöver. Gapet mellan intäkter och utgifter väntas snarare öka, säger han.

Besparingar

Så mycket väntas de fyra åtgärderna spara för helåret 2020:

Minskade lokalkostnader per barn/elev i förskola och skola: 635 000 kronor.

Uppsägning och samordning av avtal för digitala kvalitetssystem och enkätverktyg: 350 000 kronor.

Årskursblandad undervisning F-6, för mindre årskullar i skolenheter: 612 000 kronor.

Minskade öppettider i omsorg på obekväm arbetstid: 171 000 kronor.

Totalt: 1 768 000 kronor.

Publicerad 19 April 2019 06:00