Tanken är att bygga ut i två etapper och att området närmast Norra Fogdarödsvägen är först ut.

Tanken är att bygga ut i två etapper och att området närmast Norra Fogdarödsvägen är först ut. Skiss: Höörs kommun

Klartecken för 100–150 bostäder vid Fogdaröd

Detaljplanen antagen av kommunfullmäktige i Höör

HÖÖR.

Kommunfullmäktige i Höör har nu antagit detaljplanen för Fogdaröd 8:2. Om inte planen överklagas innan den 26 april kan det bli byggstart för 100–150 bostäder i området.

Fogdaröd 8:2 är på totalt 16 hektar och ett av Höörs kommuns större exploateringsområden de kommande åren. Området ligger intill väg 13 och gränsar även till Norra Fogdarödsvägen och Fogdarödsskogen. Marken används idag som jordbruksmark. Området anses som attraktivt ur ett utbyggnadsperspektiv då det ligger endast två kilometer från centrala Höör.

Planen omfattar byggnation av bostäder upp till två våningar som radhus, kedjehus, parhus och friliggande villor. Inom en avgränsad del planeras det även för ett flerbostadshus och öppenvård som får vara max fyra våningar högt. Utbyggnaden är planerad i två etapper med den norra delen som första prioritet.

Intill väg 13 ska det byggas ett bullerplank för att skydda mot höga bullernivåer. Eftersom området blir en entré till Höör ska det även planteras buskar och annan vegetation för att göra det estetiskt tilltalande. Skogsdungen i områdets sydöstra del ska bevaras för att värna den biologiska mångfalden.

Planen vinner laga kraft den 26 april, om den inte överklagas.

Publicerad 17 April 2019 06:00