Detaljplanen för Häggenäs som antogs av kommunfullmäktige i februari överklagas nu till mark- och miljödomstolen.

Detaljplanen för Häggenäs som antogs av kommunfullmäktige i februari överklagas nu till mark- och miljödomstolen. Arkivfoto: Anja Degerholm

Detaljplan för Häggenäs överklagas till mark- och miljödomstolen

Den ansträngda trafiksituationen lyfts fram som en orsak

LUDVIGSBORG.

I februari beslutade kommunfullmäktige i Hörby kommun att anta detaljplanen för Häggenäs 3:7, 3:8 och del av 2:8. Tanken är att bygga runt 70 bostäder i området. Nu överklagas detaljplanen av tre olika parter.

Av
Anja Degerholm

Planen har tidigare varit ute på både samråd och granskning och antogs alltså i slutet av februari. Förutom bostadsbebyggelse planeras för allmän platsmark med gata, park och en förlängning av befintlig gång- och cykelväg.

Trafikverket och två fastighetsägare i området har nu överklagat beslutet till mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Trafikverket har bett om anstånd att få återkomma senast den 18 april med en skriftlig motivering till överklagandet, men yrkar på att detaljplanen ska upphävas.

– Det handlar om trafiksäkerheten. Vi har fört fram synpunkter i samband med samrådet om att det är dålig sikt vid korsningen Häggenäsvägen och väg 1341, Fulltoftavägen, säger Veronika Sörvik på Trafikverket.

Hon fortsätter:

– Vi har föreslagit för kommunen att man istället ska använda en villagata, Betesvägen, för att leda trafiken ut på Fulltoftavägen. Men Hörby kommun har inte lyssnat på våra synpunkter.

En av fastighetsägarna framhåller dock att Betesvägen och Hornvägen redan idag är hårt trafikerade och att en utbyggnad skulle innebära ytterligare problem med buller och avgaser för de boende i området.

Även den andra fastighetsägaren är oroad för en ökande trafik och de problemen som det för med sig. I rusningstrafik blir det ofta köbildning längs Ludvigsborgsvägen och Fulltoftavägen, skriver fastighetsägaren, inte minst på grund av bussar och tung trafik.

Publicerad 15 April 2019 15:51