Kommunalrådet Johan Svahnberg (M) lyfter fram vikten av insatser mot narkotika på kommunens skolor, bland annat med hjälp av narkotikahundar.

Kommunalrådet Johan Svahnberg (M) lyfter fram vikten av insatser mot narkotika på kommunens skolor, bland annat med hjälp av narkotikahundar. Arkivfoto: Anja Degerholm

Löften om fler trafikkontroller och narkotikahundar på skolorna

Höörs kommun och polisen har skrivit under nya medborgarlöften

HÖÖR.

Fler trafikkontroller, besök med narkotikahundar på kommunens högstadieskolor och snabbare klottersanering. Det är något av det polisen och Höörs kommun kommit överens om i årets medborgarlöften.

Medborgarlöftena är en del av samverkansavtalet mellan polisen och Höörs kommun för att identifiera och förebygga otrygghet.

– Vi har haft varsin lista med saker som vi vill lyfta och arbetat ihop löftena tillsammans så att de ska bli så bra för våra medborgare som möjligt, säger kommunalrådet Johan Svahnberg (M).

Polisens årliga trygghetsmätning visar att många Höörsbor känner sig trygga. Det finns dock en tydlig oro för inbrott och många upplever buskörning och höga hastigheter som ett problem. Ett viktigt löfte från polisens sida är därför att under året genomföra minst tolv trafikinsatser, varav fyra i anslutning till skolområden vid utsatta tider.

Att minska droganvändningen bland unga är en annan viktig punkt. Enligt medborgarlöftena bör dessa insatser genomföras i samverkan med kommunens fältverksamhet, bland annat genom besök med narkotikahundar på de kommunala högstadieskolorna.

– Det har ett tydligt symbolvärde, både för föräldrarna och eleverna. Föräldrarna ska veta att deras barn går på en skola som är fri från narkotika och elever som ligger i riskzonen ska veta att skolan är en plats där droger inte accepteras, säger Johan Svahnberg.

Under året ska det även genomföras trygghetsdialoger för att identifiera platser som medborgarna upplever som otrygga. Höörs kommun har redan beställt en utredning av trygghetsskapande åtgärder vid pendlarparkeringarna.

– Vi hoppas att dessa ska vara på plats innan hösten, säger Johan Svahnberg.

Årets medborgarlöften ska följas upp i en skriftlig rapport senast den 31 januari 2020.

Årets löften

Polisen ska verka för en tryggare trafiksituation genom övervakning, kontroller samt översyn/identifiering av olycksdrabbade vägavsnitt/korsningar. Minst tolv trafikinsatser med fokus på hastigheter, buskörningar, beteende och alkohol/droganvändning varav fyra i anslutning till skolområden vid utsatta tider.

Polisen ska genomföra minst fyra insatser i Höörs kommun i syfte att minska droganvändningen bland unga. Insatserna bör genomföras i samverkan med kommunens fältverksamhet. Bland annat genom att genomföra besök med narkotikahundar på de båda kommunala högstadieskolorna.

Polisen ska i samverkan med kommunen genomföra minst två trygghetsdialoger med olika målgrupper.

Kommunen ska i samarbete med lokala fastighetsägare arbeta för att ta bort klotter inom tre dagar. Polisen ska meddela kommunen vid klotteranmälningar för att bistå att målen nås.

Kommunen ska i samarbete med HFAB och i samråd med polisen genomföra trygghetshöjande åtgärder i kommunen på utsatta platser.

Kommunen och polisen ska genomföra minst tre gemensamma tillsynsbesök, där även övriga myndigheter, till exempel skatteverket och räddningstjänsten bör delta.

Publicerad 10 April 2019 00:00