Arkivfoto: Anja Degerholm

Trafikverket överklagar detaljplan för Västra stationsområdet

Yrkar på att mark- och miljödomstolen upphäver planen

HÖÖR. Trafikverket överklagar detaljplanen för Västra stationsområdet i Höör, fastigheten Räven 1 med flera, till mark- och miljödomstolen. Planen antogs av kommunfullmäktige den 26 september. Trafikverket yrkar på att mark- och miljödomstolen ska upphäva kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen och har har bett om anstånd till den 13 november för att utveckla grunderna för överklagandet

Detaljplanen var i våras utställd på granskningsremiss och då inkom 13 yttranden, bland annat från Trafikverket. Enligt Trafikverkets yttrande är Södra stambanan, som ligger sydost om planområdet, utpekad som riksintresse för kommunikationer. Området ska därför "skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen". Vidare skriver myndigheten att den aktuella detaljplanen inte får "påverka riksintresset för kommunikationer negativt".

Buller- och vibrationspåverkan lyfts också i yttrandet samt det faktum att planområdet ligger inom utredningsområdet för en framtida höghastighetsjärnväg. Trafikverket skriver att Höörs kommun bör hålla sig uppdaterad om planeringsläget för den framtida järnvägen så att man kan utforma och lokalisera bebyggelsen på bästa sätt.

Publicerad 06 November 2018 10:52