Kommunvalet 2018: "Satsa på de små företagen"

Vi ställer politikerna mot väggen

VAL 2018. Inför höstens val tar vi pulsen på de lokala politikerna. Vad tycker partierna att det borde satsas på, eller vad är deras hjärtefrågor? Vad skiljer partierna åt? Lokaltidningen ger er svaren.

Fråga 2 i vår enkätserie till partierna i kommunfullmäktige Hörby: Vad vill ni göra för att underlätta nya näringslivsetableringar?

MODERATERNA

Byggklara industritomter, flexibla detaljplaner, korta handläggningstider, tydlig information och hög servicenivå.

SOCIALDEMOKRATERNA

Markförberedelser för mer industri, och handel. Korta ner handläggningstider i nämnds prövningar. Få fart på företagsetableringar och jobb i kommunen genom näringslivsenheten. Fortsätta arbetet med "förenkla helt enkelt."

VÄNSTERPARTIET

Tillvarata innevånarnas specialkunskaper. Det kan på sikt skapa större arbetsplatser. Ge rätt utbildningar till innevånarna så att alla kan få ett passande arbete.

MILJÖPARTIET

Enkelhet och tydlighet för näringsidkaren. Ingen petimeter-attityd. Hjälp folk att göra rätt. Ett bra fastighetsprogram både för näringen som sådan liksom för de som skall arbeta i den. Stödja service i centrum, liksom en levande landsbygd. Hörbys landsbygd är en av dess strategiska tillgångar.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Satsa på de små företagen, t.ex. genom att erbjuda billiga lokaler i ett företagshotell. Tryggheten i centrum är en viktig faktor för att få nyetableringar dit. Behåll parkeringsplatserna på Gamla torg och Storgatan. Minska byråkratin, snabba på bygglovshanteringen; ge företagarna en chans att rätta eventuella fel innan dyra böter utdöms eller tillstånd dras in.

LIBERALERNA

Arbeta för att underlätta företagens kontakter med kommunen som myndighet. Se till att det finns tillgänglig industrimark. Vi vill marknadsföra Hörby som en bra kommun att driva företag i.

CENTERPARTIET

Stimulera etableringen av företag på småorterna. Orten ska få ekonomisk vinning av företagsetableringen. kommunen ska styra medel till småorterna motsvarande ortens ekonomiska vinning av företagsetableringen. Ha markberedskap för nyetableringar.

NYA KOMMUNPARTIET

Införa tjänstegaranti, införa Prao, hjälpa/informera företag, istället för att bötfälla.

Publicerad 10 July 2018 08:00