Kommunvalet 2018: "Ett nära samarbete med näringslivet"

Vi ställer politikerna mot väggen

VAL 2018. Inför höstens val tar vi pulsen på de lokala politikerna. Vad tycker partierna att det borde satsas på, eller vad är deras hjärtefrågor? Vad skiljer partierna åt? Lokaltidningen ger er svaren.

Fråga 2 i vår enkätserie till partierna i kommunfullmäktige Eslöv: Vad vill ni göra för att underlätta nya näringslivsetableringar?

MODERATERNA

Ha god tillgång på lämpliga industritomter samt lokaler genom till exempel Eslövs industrifastigheter. Goda kommunikationer, tillgång till bredband mm är också viktigt. Men andra frågor som bra skola, god tillgång på förskoleplatser mm är också väsentliga för att locka företagare. En god dialog där vi lyssnar på befintliga företagare är viktig för att locka hit nya. (Svaret är kortat.)

SOCIALDEMOKRATERNA

Socialdemokraterna vill fortsätta med ett nära samarbete med näringslivet där vi skapar nätverk. Se till så att vi har mark att erbjuda nyetableringar. Att ha både ett regionalt och lokalt perspektiv på näringslivet.

VÄNSTERPARTIET

Fler bostäder, framför allt hyresrätter, bra förskola, skola och äldreomsorg gör Eslöv attraktivt även för näringslivet.

MILJÖPARTIET

Aktivt visa våra utmärkta lokaliseringsfaktorer, som läge, kommunikationer, kulturutbud, omställning, byggande av prisvärda hyresrätter och andra boendeformer, välskötta kommunala företag, skolor och närhet till natur och landsbygd. Starkare inriktning på mindre företag som tillsammans sysselsätter mycket folk och stärker skattekraften.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Eslövs plats i det flerkärniga Skåne är mitt i framtidens materialvetenskap och forskningsinfrastruktur, nära MAX IV och ESS. Med EIFAB skulle man kunna ta fram förutsättningar där företag kan etablera sig i Eslöv. Byggbar mark är ytterst viktigt.

LIBERALERNA

Snabbare handläggning/service till befintliga och potentiella företagare! Offensiv näringslivspolitik. Hjälp befintliga företag att utvecklas!

CENTERPARTIET

Planberedskap i hela kommunen, fortsatt arbete med företagslotsen som hjälper till att navigera i olika tillståndsärenden, fortsatt låg kommunalskatt och bra förskola och skola.

NYA KOMMUNPARTIET

Tillgänglig tomtmark för företag. Förbättrad kommunal service till företagen.

Publicerad 09 July 2018 08:00