Stehagskolan får kritik av Barn– och elevombudet

STEHAG.

Stehagskolan får kritik av Barn– och elevombudet för att skolan inte har anmält och utrett flera kränkningar mot en elev.

Anmälan till Barn- och elevombudet handlar om en elev som blivit utsatt för både fysiska och verbala kränkningar av en annan elev på skolan.

Det ska röra sig om sju olika tillfällen då eleven ska ha blivit utsatt för den kränkande behandlingen. Enligt Barn– och elevombudet har skolan inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att få kränkningarna mot eleven att upphöra. Man menar att huvudmannen har bemött de flesta uppgifterna i anmälan, men att man inte tydligt har framfört sin ståndpunkt vad det gäller fyra av de anmälda händelserna.

"Huvudmannen har härvid varken kunnat beskriva sin version av händelseförloppen eller tagit ställning till om händelserna har inträffat", skriver Barn– och elevombudet, och menar att man har förstått huvudmannens yttranden som att huvudmannen har bestridit att eleven har blivit utsatt för kränkande behandling vid dessa tillfällen.

Barn– och elevombudet tycker att det, av utredningen, är visat att eleven har blivit utsatt av kränkande behandling av den andra eleven.

Av utredningen framgår att skolpersonal har fått kännedom av elevens känsla av utsatthet, men huvudmannen har inte redovisat att uppgifterna har anmälts till rektorn eller till huvudmannen, utan istället har huvudmannen fått kännedomen om uppgifterna först efter att Barn– och elevombudet förmedlat uppgifterna.

Genom att det inte har skett någon anmälan anser Barn– och elevombudet att huvudmannen har brustit i sin skyldighet enligt skollagen att se till att skolpersonal på Stehagskolan anmäler samtliga uppgifter om kränkande behandling till rektorn.

Därför föreläggs huvudmannen att vidta åtgärder för att avhjälpa de brister som har konstaterats av Barn– och elevombudet.

Barn- och elevombudet förelägger Eslövs kommun att senast den 23 juli 2018 vidta åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls. Kommunen uppmanas att skyndsamt utreda omständigheterna kring kränkningarna och se till att personal anmäler uppgifter om upplevd kränkande behandling till rektorn.

– Vi har tagit del av Barn- och elevombudets beslut och kommer att analysera och diskutera hur vi framöver kan förbättra våra rutiner, säger Charlotte Wedelsbäck, rektor på Stehagskolan.

Publicerad 07 May 2018 06:00