Tyck till om planerna för Västra stationsområdet

Även nya översiktsplanen är ute för granskning

HÖÖR.

Tre nybyggda kvarter med omkring 135 lägenheter. Så ser planen ut för den första etappen i den nya stadsdelen Västra stationsområdet. Fram till den 13 februari är förslaget ute på samråd så att allmänheten kan komma in med synpunkter.

Av
Anja Degerholm

Detaljplanen omfattar området mellan magasinet och Tjurasjö i centrala Höör. Där planeras det för tre mindre kvarter med hus i 3-7 våningar. Området ska präglas av stadsmässig bebyggelse och husen ska följa en lokal byggnadstradition med sadeltak, höga socklar och fasader av tegel och puts. Entréer mot Bangatan ska bidra till en levande gatumiljö och ett torg planeras mellan bostadshusen och magasinet.

– Vi har haft en dialog med olika byggherrar om utformningen av området. Exakt hur många lägenheter det kan bli tal om är en senare fråga, men eftersom det handlar om ett attraktivt läga nära stationen så är tanken att skapa en tät bebyggelse med minst tre våningar, säger planarkitekten Yvonne Hagström.

I höstas blev det klart med rivningslov för silon, men vad som ska hända med magasinet är ännu inte bestämt, bara att fastigheten ska bevaras. Sänkan bakom magasinet ska bevaras som naturmark.

Nästa etapp i planarbetet gäller kvarteret Bävern där det planeras för bostäder, kontor och service. När hela området är färdigutbyggt kan Höör ha fått 200-250 nya bostäder.

Även den nya översiktsplanen är ute för granskning, fram till den 23 mars. Det är sista chansen att tycka till om planen, som ska ersätta den befintliga planen från 2002. Därefter ska den färdigställas och antas av kommunfullmäktige.

Översiktsplanen ska peka ut en riktning för kommunens långsiktiga utveckling av den fysiska miljön, ett underlag för kommande beslut om bostäder, gator, parker, naturområden och infrastruktur. Den sträcker sig ända till år 2035 och har en målbild med fyra olika teman: småstad i utveckling, byar i utveckling, tillgänglig natur med höga kvaliteter samt hållbara transporter.

Planen pekar till exempel ut områden för bostadsbyggande och omfattar cirka 1250 bostäder utöver eventuella förtätningar i centrum, framför allt vid Västra stationsområdet, Maglehill och Grönalund. Att bygga stationsnära är prioriterat samtidigt som naturområden ska bevaras och utvecklas.

Förutom bostäder omfattar översiktsplanen infrastrukturfrågor som utvecklingen av Södra stambanan, cykelvägsnätet och väg 13/23.

Publicerad 18 January 2018 14:44

Lokaltidningen Mellanskånes nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag