Tf kommunpolis Martin Thornell och räddningschef Lars Nilsson är bekymrade för den ökade otryggheten bland Hörbyborna.

Tf kommunpolis Martin Thornell och räddningschef Lars Nilsson är bekymrade för den ökade otryggheten bland Hörbyborna. Foto: Anja Degerholm

Stor otrygghet – men få utsätts för brott

Polisens trygghetsmätning visar en motstridig bild

HÖRBY.

Allt fler Hörbybor är oroliga för att utsättas för brott. Det visar polisens årliga trygghetsmätning som blev klar nyligen. Den visar samtidigt att få faktiskt utsätts för brott.

Av
Anja Degerholm

– När det gäller otryggheten har vi mycket att jobba med. Men det är skönt att den faktiska utsattheten inte följer kurvan för den upplevda otryggheten, säger Martin Thornell som är tillförordnad kommunpolis i Hörby.

I år har undersökningen delats i två: Hörby tätort och övriga kommunen. Precis som tidigare år anges svaren på en skala mellan 0 och 6, där 0 indikerar obefintliga problem och 6 mycket allvarliga problem. Det totala problemindexet för Hörby kommun ligger i år på 3,21 och har ökat från 2,65 förra året. I hela lokalpolisområdet, där även Eslöv och Höör ingår, hamnar det totala problemindexet på 2,50.

Den kategori som framför allt visar röda siffror är utomhusstörningar. För de boende i tätorten hamnar de tre frågorna om folk som bråkar och slåss utomhus, kvinnor som antastas samt ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen alla på en sexa, alltså det högsta värdet på indexskalan. Övriga i kommunen svarar en trea på dessa frågor. Otryggheten ökade redan i förra årets mätning och ökar även i år. Tidigare år var det få som uppgav att utomhusstörningar var ett problem och frågorna hamnade på ettor och tvåor på skalan.

– Det är helt klart något som vi måste lägga mer resurser på, och det har vi redan börjat med. Men det är inte bara polisen som kan förbättra situationen, säger Martin Thornell.

Liberalerna har föreslagit att kommunen ska anställa trygghetsvakter. Martin Thornell välkomnar förslaget.

– Med resultatet från den här trygghetsmätningen står det klart att något måste göras för att öka tryggheten och polisens resurser är trots allt begränsade. Men hur det skulle kunna se ut lämnar jag åt politikerna. Klart är att det är bra med extra ögon och öron som kan tipsa polisen när det händer något.

Något måste göras för att öka tryggheten

Det finns även en utbredd oro för att drabbas av inbrott, där ger svaren en femma både för dem som bor i tätorten som för dem som bor utanför.

– Vi har gjort en del informationsinsatser om inbrott under året, för såväl privatpersoner som företag och föreningar. Det kan i sin tur öka otryggheten eftersom man blir medveten, säger Martin Thornell.

Han säger att det har varit en del problem med inbrott i kommunen, men att polisen också lyckats gripa flera gärningspersoner.

– Vi har sex personer som kan knytas till flera olika anmälningar, så det är positivt. Det är viktigt att göra det oattraktivt att vara tjuv, till exempel genom grannsamverkan, DNA-märkning, larm eller belysning, säger Martin Thornell.

De boende i tätorten är också väldigt oroliga för att bli överfallna eller misshandlade och känner sig otrygga när de är ensamma ute en sen kväll. Det finns även en utbredd rädsla för vissa specifika personer i det egna bostadsområdet. För dem utanför tätorten är den oron inte alls lika stor med betydligt lägre indexvärden. Utsattheten för brott är dock låg både i tätorten och utanför, överlag ettor eller tvåor oavsett brottskategori.

När det gäller polisens agerande mot de lokala problemen visar undersökningen att fler i tätorten märker av polisens närvaro. I övriga kommunen känner man sig i många fall tryggare, men önskar mer polisiär närvaro.

Det har gjorts ett hundratal åtgärder under året

För ett år sedan gjordes en samverkansöverenskommelse mellan kommunen och polisen om hur det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet ska bedrivas. Då togs det även fram ett antal medborgarlöften. Bland annat lovade polisen att genomföra två trygghetsvandringar, två medborgardialoger och ha riktade insatser mot stöld och inbrott. Kommunen åtog sig bland annat att omedelbart åtgärda skadegörelse och klotter samt ta fram en gång- och cykelvägsplan.

– Det har gjorts ett hundratal åtgärder under året, vissa ordinarie och vissa utöver det ordinarie arbetet. Framför allt har vi träffats regelbundet i samverkansgruppen för att ta upp aktuella frågor, säger räddningschefen Lars Nilsson.

Bland annat har fältverksamheten förstärkts, polisen har varit mer synlig och trafiksituationen för oskyddade trafikanter har förbättrats i form av belysning och övergångsställen.

Inför 2018 ska nya medborgarlöften tas fram.

– Vi räknar med att ha ett förslag färdigt innan årsskiftet, sedan ska det beslutas politiskt, säger Lars Nilsson.

Trygghetsmätningen

Totalt har 600 Hörbybor i åldrarna 16–85 år valts ut slumpmässigt att delta i mätningen.

Den har kunnat besvaras antingen på papper eller på webben och genomfördes den 4/9–12/10. Svarsfrekvensen är 62 procent.

Publicerad 14 December 2017 04:00